Najważniejsze informacje o podatkach w Polsce

Z pewnością, polski system podatkowy jest bardzo zróżnicowany i dlatego często jest tematem prac magisterskich czy licencjackich. Oczywiście, zakres pracy dyplomowej w zależności od stopnia edukacji na pewno się będzie różnić od siebie. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj przedmiotem zainteresowań studentów jest prawo podatkowe, poszczególne rodzaje podatków czy ich wpływ na funkcjonowanie państwa.

Na uwagę zasługuje fakt, że największą grupę podatkową stanowią podatki bezpośrednie, a wśród nich podatek dochodowy. Możemy wśród nich wyróżnić podatki związane z dochodem uzyskiwanym przez osobę fizyczną oraz prawną. Trzeba wspomnieć o tym, iż w przypadku podatku PIT wyróżniamy dwie stawki podatkowe 18% i 32%, zaś gdy mówimy o podatku CIT przeważnie stosowana jest 19% stawka podatkowa, rzadziej 50 % stawka sankcyjna. W tej grupie znajdują jeszcze, np. się podatek od nieruchomości czy też podatek leśny oraz rolny. Z pewnością, bardzo powszechnym jest tu podatek od spadków i darowizn, którego wysokość w dużej mierze jest uzależniona od podstawy opodatkowania oraz grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca darowizny. Natomiast wśród podatków pośrednich najbardziej znane są podatek VAT oraz podatek akcyzowy.

W ostatnim czasie coraz częściej stosowane są przez pracodawcę umowy zlecenie czy umowy o dzieło, gdzie w większości przypadków obowiązuje 18 % stawka podatkowa. Ponadto, jest ona też często stosowana w przypadku umowy uaktywniającej, zaś w wypadku umowy o pracę wysokość podatku zależy od podstawy opodatkowania i stawki podatkowej, która może się zmieniać. Godne wspomnienia są także formy opodatkowania w działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności należy wymienić tu kartę podatkową, której zaletą jest stała kwota podatku do zapłacenia. Nie ulega wątpliwości, że bardzo prostą formą opodatkowania jest również ryczałt, gdyż przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonować wyłącznie przychody. W mniejszym stopniu przez przedsiębiorców wybierany jest podatek liniowy jak forma opodatkowania, zaś z urzędu przyznawane jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, w przypadku gdy przedsiębiorca nie zgłosił do urzędu skarbowego innej formy opodatkowania.

Warto wiedzieć o tym, że obowiązek podatkowy ma charakter powszechny, czyli za niewywiązywanie się z niego podatnicy mogą ponieść różne kary. Mowa tu o karnych odsetkach, a także o sankcji podatkowej. Z pewnością, do poważniejszych kar należą koszty egzekucyjne czy grzywny, a w przypadku znacznych przestępstw podatkowych podatnikom grozi nawet kara pozbawienia wolności.